Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kompetencje jednostki

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Prace instalacyjne Spółka eksploatuje sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenie całej Gminy Krapkowice. Systemy zaopatrzenia w wodę posiadają miasto Krapkowice oraz wszystkie wsie w Gminie Krapkowice. Wodociąg zbiorowy zaopatruje w wodę samo miasto Krapkowice oraz sołectwa:

Spółka dostarcza również wodę zakupioną z zewnątrz do Nowego Dworu. Woda do systemu dostarczana jest z trzech studni głębinowych ujmujących wody podziemne z trzeciorzędowych zbiorników wód głębinowych. Istnieje możliwość wtłoczenia wody w system z ujęć głębinowych w Żywocicach. Sieć wodociągowa Gminy Krapkowice połączona jest tranzytami czynnie z wodociągiem Pruszkowskim oraz biernie z siecią wodociągową gminy Gogolin. Koparko-ładowarka W obecnej chwili wykorzystujemy ok. 35 % możliwości produkcyjnych SUW Krapkowice. Istniejące źródła wody zaspakajają w pełni potrzeby mieszkańców, a także są w stanie pokryć przyszłe potrzeby wynikające z funkcji gospodarczych (np. przemysł wodochłonny), a także mieszkalnictwa i to nie tylko na terenie Miasta i Gminy Krapkowice.

 

SIEĆ KANALIZACYJNA

W Krapkowicach istnieją 2 rodzaje sieci kanalizacyjnej, ze względu na rodzaj odprowadzanych ścieków:

Spółka zajmuje się obsługą systemu kanalizacji sanitarnej.

Tereny wiejskie gminy są skanalizowane częściowo. System kanalizacji sanitarnej posiadają sołectwa:

Ścieki odprowadzane są na oczyszczalnię ścieków Biokrap Sp. z o.o., która zajmuje się ich oczyszczaniem. Ścieki odprowadzane są również z części miasta Gogolin, a także z Zimnic Małych w Gminie Prószków. Większa część kanalizacji działa w systemie grawitacyjnym, część ścieków transportowana jest systemem ciśnieniowym - w rurociągach tłoczących ścieki systemem pomp.

Wersja XML